Assecament de cereals

Assecament de cereals

L'assecament consisteix en l'eliminació d'humitat d'una substància per evaporació de l'aigua de la superfície del producte. En aquest procés s'intercanvia calor i massa i sempre depèn de l'aire i de les característiques del producte. És una tècnica de preservació, la qual, facilita la manipulació de les etapes posteriors. A més a més, aquest procés inclou una operació energètica elemental i representa una de les accions tèrmiques en la indústria de processos i l'agroalimentària.